OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání níže uvedeného produktu na webové stránce umístěné na internetové adrese www.marketingpromaklere.cz (dále jen „web“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“). Smluvními stranami jsou prodávající, kterým je Bc. Martin Tesárek, se sídlem Ve Vrchu 292/4, PRAHA – Libeň, 180 00, IČ: 75196310 (blíže v sekci kontakty), a kupující, který je osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“). Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu po zaplacení sjednané ceny kupujícím prodávajícímu dodá vzdělávací program MARKETING PRO MAKLÉŘE, vlastní webové stránky včetně 23 videí od Richarda Ferfeckého, videozáznam z Underground Marketing Kongresu, webinář s Danielem Černíkem o efektivním využívání sociálních sítí a 50% slevu na Business Booster (dále jen „produkt“) a kupující se zavazuje, že zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu ve výši 11.900,- Kč (dále jen „sjednaná cena“) a produkt převezme. Produkt obsahuje odborné školení pro makléře, je tedy určen pro podnikatele; obchodní podmínky toto reflektují. Pokud je kupující spotřebitelem, je povinen tuto skutečnost v objednávce uvést. Kupujícímu-spotřebiteli náleží veškerá práva plynoucí ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí OZ. Produkt je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování produktu třetím osobám bez souhlasu prodávajícího je zakázáno. Objednávkou produktu kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z produktu a následky, včetně úspěchů či neúspěchů, z toho plynoucí, jsou pouze odpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou právní odpovědnost. (Smlouva specifikovaná v čl. 1 obchodních podmínek dále jen „smlouva“)

2. Objednávka

Prodávající činí na webu veřejnou nabídku ke koupi svého produktu. Smlouva o dodání produktu je uzavřena přijetím veřejné nabídky kupujícím formou objednávky. Kupující objedná produkt vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře na webu (dále jen „objednávka“). Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit tak, aby uvedené údaje odpovídaly skutečnosti. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za to, pokud údaje poskytnuté kupujícím neodpovídají skutečnosti a z tohoto důvodu produkt nemůže být dodán. Odeslaná objednávka je právně závazná a smluvní stranám okamžikem odeslání objednávky vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající kupujícímu po zaplacení sjednané ceny kupujícím dodá produkt a kupující se zavazuje, že zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu a produkt převezme. Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky prostřednictvím elektronického formuláře na webu s tím, že kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami. Tento souhlas je účinný samotným odesláním objednávky, tomuto předchází označení políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávce; prodávající v případě sporu prokazuje souhlas kupujícího s obchodními podmínkami doručenou objednávkou. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webu prodávajícího jsou nedílnou součástí smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží, pokuty, faktury

Smluvní pokuta. Prodávající a kupující sjednávají pro případ prodlení se zaplacením sjednané ceny smluvní pokutu. Pokud kupující nezaplatí prodávajícímu sjednanou cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny produktu za každý den prodlení. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu bez ohledu na své zavinění. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno ustanovení § 1970 OZ.

Faktura – ohledně plateb prováděných na základě smlouvy a obchodních podmínek vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o koupi produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Zaplatí-li ve smyslu § 2054 odst. 2 OZ kupující sjednanou cenu jen zčásti, má toto částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu ve výši sjednané ceny (a eventuálně smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody) vůči prodávajícímu.

 

4. Forma a způsob platby

Zaplacením se rozumí připsání sjednané ceny na účet prodávajícího, není-li dále stanoveno jinak. U jednorázové platby se dnem splatnosti rozumí 14. (slovy: čtrnáctý) den následující po dni odeslání objednávky kupujícím.

a) Platba jednorázově znamená, že kupující zaplatí do 14 dnů po odeslání objednávky.

b) Platba na čtyři splátky znamená, že kupující zaplatí jednu čtvrtinu ze sjednané ceny do 14 dnů po dni odeslání objednávky, druhou čtvrtinu sjednané ceny zaplatí kupující do 30 dní ode dne odeslání objednávky, třetí čtvrtinu sjednané ceny zaplatí kupující do 60 dní ode dne odeslání objednávky a čtvrtou čtvrtinu sjednané ceny zaplatí kupující do 90 dní ode dne odeslání objednávky.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti provedení plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro;

b) Bankovním převodem – v tomto případě platby je kupující povinen uhradit sjednanou cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který kupující získá ze zálohové faktury, která mu je doručena po odeslání objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal do objednávky.

 

5. Zabezpečení

Na základě registrace kupujícího provedené na webu může kupující přistupovat do uživatelského rozhraní. Prostřednictvím uživatelského rozhraní může kupující užívat produkt, pokud ho zaplatil (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy včetně obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

6. Dodací podmínky

Po uhrazení sjednané ceny na základě závazné objednávky budou bez zbytečného odkladu zaslány kupujícímu přístupové údaje k uživatelskému účtu, resp. do členské sekce. V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa a další vzdělávací materiály programu Marketing pro makléře, tedy jednotlivé části produktu.Je výslovně stanoveno, že přestože kupující uhradí jen část sjednané ceny a prodávající mu dodá celý produkt, kupující je povinen zaplatit sjednanou cenu v plné výši dle smlouvy a obchodních podmínek.

 

7. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 21 dnů ode dne odeslání objednávky. Marketing pro makléře je vzdělávací program. Pokud kupující do jednadvaceti dnů od odeslání objednávky nebude s tímto programem spokojen, prodávající vrátí sjednanou cenu zpět, a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Odstoupení kupujícího je nutno podat elektronickou formou na email: martin@marketingpromaklere.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data odeslání objednávky. Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající sjednané ceně. Tato částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup k uživatelskému účtu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

V případě odstoupení prodávajícího prodávající zašle odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

 

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je informován o právu přístupu ke svým osobním údajům, jakož i o dalších právech stanovených především v § 21 ZOOÚ, včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných prodávajícím a o poskytnutí vysvětlení, bude-li se domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se ZOOÚ; kupující si je vědom práva na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Tento souhlas uděluje kupující pro všechny údaje obsažené v objednávce po dobu existence uživatelského účtu a následně po dobu 3 (tří) let od zrušení uživatelského účtu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Více informací o ochraně osobních údajů lze najít na stránce ochrana osobních údajů.

 

10. Ochrana produktu a webu

Produkt a web (dále jen „Dílo“) jsou chráněny platnými právními předpisy. Dílo je majetkem prodávajícího a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví (do kterého patří mj. vynálezy/patenty; obchodní značky; průmyslové vzory; díla chráněná autorským právem: původní literární a výtvarná díla; hudba; televizní vysílání; software; databáze; reklama a multimédia; obchodní strategie: obchodní tajemství; know-how; dohody o ochraně důvěrnosti; apod.), jehož vlastníkem je prodávající nebo třetí osoby, které prodávajícímu povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování obsahu Díla, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a proti ustanovením smlouvy včetně obchodních podmínek. Kupující se zavazuje, že zejména nepředá Dílo, ani jeho část, třetím osobám, a to ani veřejným promítáním, kopírováním, přenecháním přístupových údajů k uživatelskému účtu a obdobným jednáním. Prodávající a kupující sjednávají pro případ porušení čl. 10 obchodních podmínek smluvní pokutu. V případě, že kupující poruší jakkoliv čl. 10 obchodních podmínek, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané ceny produktu ve lhůtě 14 dnů od výzvy k úhradě smluvní pokuty. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno ustanovení § 1970 OZ, a ani nárok prodávajícího na náhradu škody.

 

11. Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušným soudem pro případné spory vyplývající ze smlouvy či těchto obchodních podmínek je Obvodní soud pro Prahu 1, se sídlem Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1. Smlouva včetně obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2014.

<-Vrátit se na předchozí stránku